ไม่อย ากให้มือถือพั งเร็ว 6 เรื่องที่ไม่ควรทำในการเ สี ยบสายช า ร์ จ

สำหรับวันนี้เรามีความรู้ในการเ สี ยบสายช า ร์ จมือถือมาฝากเพื่อนๆกัน ว่าเราควรจะช า ร์ จยังไงเพื่อไม่ให้มือถือนั้นเสื่อมแ บ ตเร็ว แล้วอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำ เชื่อว่าบางอ ย่ างเพื่อนๆหล า ยคนอาจจะยังทำผิ ด เพราะอาจจะเคยเห็นคนอื่นทำมาก่อน ฉนั้นเรามารู้วิ ธีใช้ให้ถูกกันเพื่อรั ก ษ ามือถือของเราให้อยู่นานๆกัน

โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อส า รในยุคปัจจุบันและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน การใช้โทรศัพท์มือถือติดต่องาน การพูดคุย การแชทสนทนาผ่ า นช่องทางต่างๆ เก็บเอกส า รข้ อมูลต่างๆ รูปภาพเอาไว้ในมือถือ

โทรศัพท์มือถือนั้น มีการใช้งานตลอ ดทั้งวัน แน่นอนว่าจะต้องมีการช า ร์ จแ บ ตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อที่จะใช้งานได้อ ย่ างต่อเนื่องในทุกๆวัน การช า ร์ จแ บ ตโทรศัพท์มือถือนั้น หล า ยคนได้ทำผิ ดวิ ธีกันอยู่ การทำผิ ดวิ ธีนั้นจะทำให้สายช า ร์ จพั งได้เร็วขึ้น ทำให้โทรศัพท์มือถือของเรานั้นเสื่อม สภาพได้เร็วขึ้น เราจะมาบอ กถึงพฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำระหว่างการช า ร์ จแ บ ตโทรศัพท์มือถือ

1 ไม่ปล่อยให้มือถือแ บ ตหมด เครื่องดับ

การใช้งานโทรศัพท์มือถือบางครั้งก็เผลอลืมทำให้แ บ ตเตอรี่หมดเหลือ 0 เครื่องดับไปเองเฉยๆ ซึ่งนั่นไม่ดีต่อแ บ ตเตอรี่ต่อมือถือของคุณอ ย่ างแน่นอน จะทำให้แ บ ตเตอรี่เ สื่ อ ม สภาพได้เร็วขึ้น อายุการใช้งานน้อยลง ควรช า ร์ จแ บ ตเตอรี่มือถือเมื่อลดเหลือต่ำกว่า 30 เปอร์เซน ทำการช า ร์ จ แล้วค่อยนำมาใช้งานต่อ

2 ไม่เล่น มือถือในขณะช า ร์ จแ บ ต

เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่า มือถือที่ใช้นานๆเป็นความร้อนสะสมและถ้าเกิดเป็นไฟขึ้น มา ในขณะที่ทำการช า ร์ จโทรศัพท์มือถือนั้นไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือ การกระทำเช่นนี้เมื่อเราช า ร์ จมือถือและเล่นไปด้วย จะทำให้แ บ ตเตอรี่มีความร้อนที่สะสมแล้วเกิดเป็นไฟขึ้น มาได้ ควรที่จะช า ร์ จแ บ ตให้เสร็จดี ก่อน แล้วค่อยทำการถอ ดปลั๊กนำมือถือมาใช้งานได้ต ามปกติ

3 ช า ร์ จแ บ ตเตอรี่ได้ โดยที่ไม่ต้องปิดเครื่อง

โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องปิดเครื่องแล้วทำการช า ร์ จ โทรศัพท์ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาทำให้การช า ร์ จเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน เราไม่จำเป็นที่จะต้องปิดโทรศัพท์มือถือก็ สามารถช า ร์ จแ บ ตเตอรี่ได้ต ามปกติ

4 ไม่ใช้ที่ช า ร์ จของไม่ดี

หล า ยคนเห็นของที่มีร า ค าถูกต ามท้องตลาด ซื้ อนำมาใช้งานสำหรับ ของที่มีร า ค าถูกมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานต่ำลงไปด้วย เมื่อเรานำมาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ ก็จะทำให้โทรศัพท์นั้นพั งได้ง่ายๆ

5 เลือ กแ บ ตเตอรี่ที่เหมาะสมกับเครื่อง

เช่นเดียวกับการเลือ กซื้ อที่ช า ร์ จแ บ ต โทรศัพท์มือถือนั้น มีแ บ ตเตอรี่ที่เป็นแหล่งสะสมของพลังงานไฟฟ้า จะมีการเ สื่ อ มสภาพไปต ามการใช้งาน หากต้องการเปลี่ยน ควรเลือ กซื้ อแ บ ตเตอรี่ที่เป็นของแท้ที่เหมาะกับโทรศัพท์มือถือของเรา ไม่ควรใช้แ บ ตเตอรี่ที่มีของร า ค าถูก เป็นของที่ไม่แท้มาใช้งาน

6 เ สี ยบช า ร์ จแ บ ตให้ถูกต้อง

สำหรับวิ ธีในการเ สี ยบสายช า ร์ จที่ถูกต้องถูกวิ ธี นั่นคือ ให้เ สี ยบปลั๊กกับตัวเต้าเ สี ยบก่อนแล้วค่อยทำการเ สี ยบสายช า ร์ จเข้ากับโทรศัพท์มือถือ เป็นวิ ธีที่ถูกต้อง ช่วยในการถนอมสายช า ร์ จได้ดี มีการใช้งานได้อ ย่ างย าวนานขึ้น

ที่มา hostingrc