10 เรื่องใกล้ตัวต้องรู้ สำหรับมือใหม่ใช้รถ ประโยชน์ที่ต้องรั ก ษ าไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องใกล้ตัวที่หล า ยๆ คนมักจะมองข้ามไป ยิ่งเป็นคนที่พึ่งขับรถใหม่ๆ ยิ่งควรต้อวรู้เป็นอย่ างมาก กับบทความ 10 เรื่องใกล้ตัวต้องรู้ สำหรับมือใหม่ใช้รถ ประโยชน์ที่ต้องรั ก ษ าไว้ ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ต้องรั ก ษ าผลประโยชน์ของตัวเอง

การใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้จำเป็นที่เราจะต้องรู้ก ฎ ก ติ ก าบางอ ย่ า งที่นอ กเหนือจากก ฎ ห ม า ยบ้าง ทั้งเรื่องของประกันและสิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดอุ บั ติเ ห ตุขึ้น เราควรมีข้อมูล

เพื่อที่จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันได้ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีใบขับขี่ หากเกิดอุ บั ติเ ห ตุขึ้นควรทำอ ย่ า ง ไร และประกันจะรับผิดชอบหรือไม่ เราไปดูรายละเอียดกัน

1 เมื่อเราได้รับใบแจ้งความเสียห า ย หรือได้ใบเคลมมาแล้ว เราจะต้องตรวจสอบอย่ า งละเอียดก่อนที่จะเ ซ็ นเอ กส า ร หากรายการไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ประกันอาจ

จะไม่รับผิดชอบ และในกรณีที่รถมีแ ผ ล ช นเก่ามาอยู่แล้ว ทางประกันจะทำการบันทึกว่าเป็นแ ผ ล เ ก่ า ซึ่งจะจัดความคุ้มครองให้ครึ่งหนึ่ง โดยอีกครึ่งเราต้องจ่ายเอง

2 หากคุณทำประกันชั้น 1 เอาไว้แล้วเกิดไปช น รถ คน หรือท รั พ ย์ สิ นเสียห า ย ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ประกันจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเช่น กำแพงบ้าน ขอบข้างถนน ต้นไม้ ซึ่งประกันจะรับผิดชอบทั้งหมด แต่ว่าหากคุณไม่มีใบขับขี่ ประกันจะทำการซ่อมรถให้คุณเท่านั้น

จะไม่รับซ่อมให้กับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายเสียห า ย และถ้าเป็นประกันชั้น 2 หรือ ชั้น 3 หากคุณขับรถไปชนสิ่งใดก็ต าม

แต่ไม่มีใบประกันรถยนต์ก็จะรับผิดชอบทั้งหมด ยกเว้นประกันชั้น 2 จะไม่รับผิดชอบในเรื่องของรถห า ยหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากอัคคีภั ยหรือไฟไหม้

3 การดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ หากระดับเกิน 150 เป็นต้นไป ทางประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ซึ่งหากคุณดื่มมา ให้พย าย ามหลีกเ ลี่ ย งการไปโรงพักเพื่อเ ป่ า แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ หากเป็นไปได้

หรือหากคุณต้องเข้าโรง พย าบาลก็ อ ย่ าให้โดนเจาะ เ ลื อ ด เพราะหากเจอปริมาณ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ที่สูงกว่ากำหนด

ประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆเลย ส่วนข้อหาเ ม าแล้วขับ หากไม่มี อุ บั ติเ ห ตุ ร้ า ย แ ร งต่อผู้อื่น ก็จะโดนจั บและปรับต ามข้อ กฎหมาย

4 หากโดนชนแล้ว ห นี ซึ่งถ้าเราทำประกันชั้น 1 หรือ 2-3 พลัสเอาไว้ แล้วเราจำทะเบียนคู่กรณีได้ให้เราเข้าแจ้งความที่สถานีใกล้กับที่เกิดเ ห ตุได้เลย จากนั้นให้โทรแจ้งป ระกั น

มาจัดการทำเรื่องการเคลมให้ แต่ถ้าไม่เห็นทะเบียนคู่กรณี หากเป็นประกันชั้น 1 จะแจ้งเป็นการชนแบบไม่มีคู่กรณีเช่นชนกับสิ่งกีดขวางอ ย่ า งอื่นแทน ต ามสภาพของการชนที่น่าจะเป็นไปได้ สำหรับประกันชั้น 2-3 พลัส

5 กรณีที่สภาพรถไม่ตรงกับเอ กส า รเช่น ทะเบียน เลขเครื่อง สีรถ หรือ ภ า ษีข า ด ก็สามารถทำเรื่องเคลมประกันได้

ไม่ต้องกังวลว่าประกันจะไม่รับดำเนินการให้ ยกเว้นประกันไม่สามารถหาหมายเลขตัวถังได้ ประกันอาจต้องขูดเลขเครื่องเพื่อเช็คเลขเครื่อง

6 หากเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ แ ต่ ใบขับขี่เราหมดอายุก็สามารถใช้ยืนยันกับปร ะกั นได้ต ามปกติ แต่หากห า ยหรือโดนยึดก็ให้แสดงใบแจ้งความหรือใบสั่งแทน

หากใบขับขี่ห า ยแล้วมีสำเนา ก็ให้นำสำเนามาแสดงด้วย โดยเฉพาะตอนที่เกิดเหตุเพื่อแสดงตัวตน หรือหากไม่มีก็ให้หามา จนกว่าจะนำรถเข้าซ่อม

7 ในกรณีเกิดเหตุกลางถนนและยังตกลงกันไม่ได้ว่าฝ่ายใดผิด ให้เราเคลื่อนย้ า ยรถได้เพื่อไม่กีดขวางทางจ ร าจ ร ไม่จำเป็นต้องรอประกัน มาถึง หรือหากมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ก็ให้ตำรวจเป็นฝ่ายตัดสิน

จากนั้นจึงย้ า ยรถ หากสามารถตกลงกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปโ ร ง พั ก ยกเว้น หากเกิดเหตุที่มีคู่กรณีมากกว่า 2 จะต้องไปโ รง พั ก และผู้ที่ผิดจะต้องเสียค่าปรับข้อหาขับรถโดยประมาท

8 หากมีการแต่งรถเสริมร า ค าแพง ประกันชั้น 1 จะจ่ายให้ทุกกรณีและต้องมีใบ ขั บขี่เท่านั้น

หรือมีใบเสร็จที่ได้จากร้านตกแต่งรถมาเป็นหลักฐานยืนยันเพื่อให้ประกันทำการสลักหลังเพิ่มเพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นประกันชั้น 2-3

จะไม่คุ้มครองในกรณีอุปกรณ์ตกแต่ง นอ กจากสาเ ห ตุจะเกิดจากการโดนปาดหน้าจนเสียหลัก พุ่ ง ช นต้นไม้ หรือ กระแทกฟุต บ าต หรือ ตกน้ำ ประกันจะคุ้มครองให้เพราะไม่ใช่ความเสียห า ยที่เกิดจากการปะทะกันระหว่างคู่กรณี

9 สำหรับประกันชั้น 1 เราสามารถแจ้งเคลมขอเปลี่ยนสีรถได้ เพราะประกันจะยึดหลักที่ว่า เกิดเหตุจริงและสามารถเปลี่ยนสีทั้งคันได้เลย

10 การเคลมอะไหล่ทั่วไป หากเราต้องการเปลี่ยนเป็นอะไหล่แต่งพิเศษ เราสามารถทำได้ ถ้าเราสามารถตกลงกับอู่ที่เรานำรถเข้าซ่อมได้ โดยอู่จะทำการเสน ร า คาแ ล้วนำรถไปที่บริษัทเพื่อตกลงร า ค ากัน เราจะสามารถเลือ กการจัดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้เอง โดยทางประกันจะทำการโอนเงินค่าซ่อมคืนให้เรา

เรื่องราวของประกันภั ยรถ และ อุ บั ติ เ ห ตุ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอ ย า กให้เกิดขึ้นเพราะเสียทั้งเวลาและเงินทอง โดยเฉพาะคนทำงานก็อาจต้องเสียเวลาและเดือ ดร้อนเรื่องการเดินทาง เมื่อรถเข้าอู่อีก

แต่ความรู้ทั้ง 10 ข้อที่เรากล่าวมานี้ จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและรู้ในสิทธิของตัวเองที่ควรได้รับจากการทำประกัน เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้โดนโ ก งหรือเอาเปรียบจากอีกฝ่ายหรือบริษัทประกันได้

ที่มา krustory