5 ข้ อสอนลูกตั้งแต่เล็ก โตมาเขาจะดูแลตัวเองได้

ในปัจจุบันครอบครัวยุคใหม่นิยมมีลูกเพียงคนเดียว เพราะอย ากที่จะทุ่มเทความรักและความห่วงใยให้กับลูกอย่ างเต็มที่ ด้วยการเน้นให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะไม่อย ากให้ ลูกต้องลำบาก โดยพ่อแม่มีหน้าที่หาเงินให้ลูกใช้ คอยดูแลทุกเรื่อง เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนเพียงอย่ างเดียว จึงกล า ยเป็นว่าเ ด็ กหล า ยคนเคยชินกับการได้รับจากพ่อแม่ฝ่ายเดียว จนไม่สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็น และไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อโตขึ้นก็กล า ยเป็นคนรักสบาย ไม่รู้จักการขวนขวายดิ้นรนซึ่งปัญหาลักษณะนี้มักพบในครอบครัวที่มีฐานะดี ที่พ่อแม่มีความพร้อม ในการสนับสนุนให้ลูกทุกด้าน ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่อย ากให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้ จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองต่อไป ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

1. คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกทำสิ่งต่าง ๆ ต ามความสามารถและความสนใจของเ ด็ ก โดยเฉพาะเ ด็ กในวัย 2 – 6 ขวบ ที่เริ่มอย ากเรียนรู้ สำรวจ และทดลองทำอะไรด้วยตนเอง หากลูกขอช่วยล้างจาน ขอช่วยทำสิ่งต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้เขาได้ลองทำเพื่อให้ลูก ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการพึ่งพาตนเองได้

2. ฝึกให้ลูกรู้จักการทำงานอย่ างมีระบบ

โดยให้ลูกทำงานทีละอย่ างด้วยความตั้งใจ และคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกอย่ างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำ ที่สำคัญไม่ควรสั่งงานอื่นแทรก เพราะจะทำให้เ ด็ กเกิดความสับสน และจัดลำดับความสำคัญของงานไม่เป็น

3. มอบหมายงานให้ลูกทำ

เพื่อฝึกความรับผิ ดชอบ เช่น ในเ ด็ กเล็กวัย 1- 3 ขวบ ที่เริ่มเข้าใจคำสั่งง่าย ๆ คุณพ่อคุณแม่อาจสอนให้เขาถือผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้วไปทิ้งขยะทุกครั้ง เมื่อลูกได้รับคำสั่งซ้ำ ๆ เดิม ๆ ก็จะเกิดความคุ้นชิน ทำให้ครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อถอ ดผ้าอ้อมสำเร็จรูปออ ก ลูกก็จะถือไปทิ้งขยะเองโดยไม่ต้องมีใครบอ ก และเมื่อโตขึ้นก็อาจจะมอบหมายให้ทำอย่ างอื่นที่ย ากขึ้นต่อไป

การที่เ ด็ กได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาต ามธรรมชาติและวัยของเ ด็ กจะเป็นแ ร งกร ะตุ้ นที่ดี ทำให้เขาเกิดความมั่นใจต่อตนเองมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และมีกำลังใจในการทำ ตนเองให้มีประโยชน์ต่อไป

4. ไม่ควรใช้คำพูดในเชิงลบเพื่อ กร ะตุ้ นให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง

เช่น แค่นี้เองทำไมทำไม่ได้ หรือ คนอื่นยังทำได้เลย เพราะจะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ควรมีการเสริมแ ร งด้วยคำพูดในเชิงบวก เช่น ลูกต้องทำได้แน่ ๆ คนเก่งจะเป็นการสร้าง แ ร งจูงใจให้เ ด็ กเป็นอย่ างดีการพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองให้กับเ ด็ กเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตซึ่งควรได้รับการฝึกอย่ างต่อเนื่อง และเหมาะสมเพื่อให้เ ด็ กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

5. สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก

โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ ถอ ดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงตะกร้า เดินเอาจานไปเก็บเมื่อ กินเสร็จ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริมและดูแลใกล้ ๆ เมื่อลูกทำได้ก็ควรชื่นชม เพื่อเป็นแ ร งเสริมให้เ ด็ กอย ากช่วยเหลือตัวเองต่อไป

ที่มา t r u e p l o o k p a n y a.  fahhsai