6 สิ่งที่บอ กว่าไม่ควรเล่น มือถือก่อนนอนบ่อยๆ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่น มือถือเวลาเข้านอน สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปดูผลที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเล่น มือถือก่อนนอนเป็นเวลานานๆ จะเป็นอ ย่ างไร จะมีผลดีหรือผลเ สี ยกับตัวคุณอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

การใช้โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ นับเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าใครก็มีการใช้มือถือ เพื่อติดต่อ รับข้ อมูล และเล่นโซเชียล เล่นเกมส์ อ่ า น ข่ า ว และอีกมากมายหล า ยอย่ างที่มือถือสามารถทำได้

แต่การใช้โทรศัพท์มื อถือที่มากเกินไป ก็จะทำให้เกิดโ ท ษกั บตัวเราเองในระยะย า วได้ โดยเฉพาะเ ด็ กที่ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่า สิ่งไหนควรเล่นแต่พอ ดี อาจทำให้เกิดอาการเ ส พ ติ ดมือถือได้

เพราะโทรศัพท์มือถือ กล ายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ข าดไม่ได้ในแต่ละวัน จะเห็นว่ามีคนเป็นจำนวน ม าก

ใช้ชีวิตในโลกโซเชีย ลเเทบตลอ ดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอน

จะยิ่งส่งผลเ สี ยให้กับร่ างกายของเราอย่ างมาก วันนี้เรานำเอาข้ อเ สี ยข อ งการใช้มือถือบ่อยๆ มาให้

ตรวจสอบตัวเองกันว่า การเล่น มือถือนานๆ หรือตลอ ดเวลานั้น ส่งผลเ สี ยอย่ างไรบ้าง

1 เป็นโ ร คนอนไม่หลับ

หากเราเล่น มือถือก่อนนอนเป็นประจำ จะทำให้ไม่รู้สึกง่วงนอน และเมื่อทำเป็นปร ะจำจนกล า ยเป็นนิสัย ร่างกายของเราก็จ ะเกิดความเคยชิน ทำให้เรากล า ยเป็นคนนอนดึก หรือ กล า ยเป็นคนที่นอนหลับย ากอีกด้ว

2 สายต าเ สี ย

การใช้สายต าเพ่งจอมือถือนานๆ โดยเฉพาะในช่วงเวล ากลางคืนที่มีแสงน้อย ทำให้สายต าของเราแย่ลงอย่ างมาก เพราะด ว งต าต้องทำงานหนัก

และการนอนตะแคงเล่น มือถือ ก็จะทำให้น้ำหนักไปกดทับต าอีกด้วย ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้เ ลื อ ดไปเลี้ยงบริเวณด ว งต าไม่พอ ส่งผลให้สายต าสั้นขึ้นได้

3 คุณภาพการนอนเเย่

อย่ างที่รู้กันว่า เรื่องของสุ ข ภ า พนั้นเราต้องใส่ใจ 3 สิ่งคือ อาหาร การออ กกำลังกาย และการนอนหลับที่เพียงพอ การเล่น มือถือ การดูภาพยนต์ผ่ าน มือถือในช่วงกลางคืน

จะทำให้เราติดนิสัยการนอนน้อย เพราะเวลาจะผ่ านไปอย่ างรวดเร็ว เมื่อเราเข้าสู่โลกโซเชียล และที่สำคัญ แสงสีฟ้าจากจอมือถือ ก็จะทำให้ร่างกายของเร าไม่สามารถพักผ่อนได้อย่ างพอเพียง

4 เ สี่ ย งเป็นโ ร คเ ค รี ย ด ซึ ม เ ศ ร้ า เ รื้ อ รั ง

การเล่นโซเชียลนั้น เป็นการที่ส ม อ งของเราต้องรับข้ อมูลต่างๆ ที่มากมายตลอ ดเวลา โดยเราไม่สามารถคัดเลือ กข้ อมูลที่ไม่ดีออ กไปได้ ทำให้ส ม อ งต้องทำงานหนัก

และยังส่งผลให้เราเป็นคนข ี้วิตกกังวล เช่น การรอคอยข้ อคว ามที่จะตอบกลับมา หรือหากวันไหนที่ลืมพ กโทรศัพท์มือถือไปด้วย ก็จะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย ไม่เป็นอันทำอะไร เพราะมัวแต่ห่วงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ปกติ และจะส่งผลต่อสุ ข ภ า พจิตในระยะย าวด้วย

5 นิสัยพลัดวันประกันพรุ่ง

การติดมือถือจะทำใ ห้คุณจดจ่ออยู่กับมือถือ มากจนลืมสิ่งที่ควรต้องทำ ณ เวลานั้นๆ ซึ่งคนส่วน มากเข้าใจดีว่า การเล่น มือถือนั้นเป็นการเ สี ยเวลา แต่ก็ยังอ ดไม่ได้

ที่จะหยิบขึ้น มาเช็คดูเรื่องราวต่างๆ ซึ่งกว่าจะรู้ตัวอีกที เวลาก็จะผ่ านไปเป็นชั่ วโมงโดยไม่รู้ตัว ทำให้เ สี ยเวลาการทำงาน หรือเวลาที่ควรพักผ่อนไปอย่ างน่าเ สี ยดาย

6 ป ว ด คอ

การเล่น มือถือส่วน มาก มักอยู่ในท่าก้มหน้า บวกกับการทำงานของคนในยุคนี้ มักเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือมีการก้มบ่อยๆ อยู่แล้ว

หากเราติดการเล่น มือถือไปอีก ก็จะทำร้ ายกล้ามเนื้อในส่วนของต้นคอ บ่า ไหล่ ทำให้กล า ยเป็นโ ร ค อ อ ฟ ฟิ ศ ซิ น โ ด ร ม ที่รั ก ษ าให้ห า ยข า ดได้ย าก

ข้ อ ดีของมือถือนั้น มีมากมาย เพราะสามารถใช้งานได้หลากหล า ย ทั้งเรื่องการทำงาน และการหาความรู้ หาความบันเทิงใ นช่วงเวลาพักผ่อน หรือเป็นเครื่องมือติด

ต่อสื่อส ารที่ทรงประสิทธิภาพ แต่เราต้องคำนึงถึงข้ อเ สี ยข องการใช้มือถือมากเกินไปด้วย เพราะข้ อเ สี ยของการใ ช้มือถือก็มีอยู่ไม่น้อย และส่งผลต่อสุ ข ภ า พร่างก ายของเราในระยะย าวเช่นกัน

ที่มา  horoscopedaily99