สอนลูก ให้มีความมั่นใจในตัวเอง ด้วย 17 วิ ธี

พ่อแม่ทุกคนต่างอย า กให้บุตรหลานของตนเอง โตมาเป็นเด็ กที่เก่ง มีอนาคตที่ดีกันทุกคนนั่นแหละ แล้วจะทำยังไงล่ะ จึงจะเลี้ยงลูกให้เก่ง กว่าคนอื่นได้ เ ด็ กที่ไม่มีความเชื่อมั่น มักไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ๆ ที่ท้าทาย เขากลัวความล้ มเห ลวหรือ

กลัวทำให้คนอื่นผิ ดหวัง และสิ่งเหล่านี้นี่เอง มันจะเป็นตัวถ่วง ที่จะทำให้เขาไม่ ประสบความสำเร็จในอนาคต และศั ต รูของความเชื่อมั่นนั้น มันคือความท้อใจ ฉะนั้น มันจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะคอยช่วยเสริมแร ง ทำให้กำลังใจลูกๆ ก้าวผ่านสิ่งที่ย ากๆ ในอนาคตได้ และวันนี้ เรามีวิ ธีแนะนำไว้ 17 ข้ อ ดังนี้

1. ให้ลูกฝึกแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง

หากพ่อแม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลูกเสมอลูกจะไม่มีทักษะในการพัฒนา ด้านความเชื่อมั่นตัวเอง เมื่อพ่อแม่ช่วยเหลือตลอ ด ลูกจะข า ดวิ ธี รู้จักคิดแก้ปัญหา ความเชื่อมั่นในตนเองจะหมดไป

2. ฝึกให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสามารถให้กับลูกๆ

พ่อแม่ควรให้กำลังใจ เสริมแร งให้ลูกๆ ทำในสิ่งที่ลูกสนใจ เ พ ร า ะว่าเขาจะไม่รู้สึกกดดัน มากไป ลูกจะทำได้ดี ก็เ พ ร า ะได้รับกำลังใจ จากครอบครัว และการฝึกความพย าย ามนั้น มันจะสร้างความเชื่อมั่น ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองต ามมาไงล่ะ

3. เปิดประตู สู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รู้

และในฐานะผู้ปกครอง เราควรช่วยเปิดโอกาสให้ลูก มีประสบการณ์ ในโลกกว้างมากขึ้น ก็เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับการเรียนรู้ของเขา มันจะสอนให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ ที่น่ากลั วที่เราไม่ เคยเผชิญมาก่อน เราก็จะสามารถผ่านไป และเอาชนะมันได้เสมอ

4. ไม่วิจารณ์ การแสดงออ ก

ไม่มีสิ่งใด ที่ทำให้ลูกท้อเท่ากับการวิจารณ์ลูกๆ ในความพย าย ามของเขา และการให้คำแนะนำนั้น มันสามารถทำได้บ้ าง แต่อย่ าบอ กว่า ลูกทำกิจก รร มนี้ ได้แ ย่มาก หากลูกกลัวที่จะล้ มเ ห ล วเ พ ร า ะ กังวลว่าจะทำให้เราโก ร ธ ลูกจะไม่กล้าทำ การที่พ่อแม่วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกรู้สึก ไม่มีคุณค่าในตัวเอง และจะหมดแร งจูงใจ ไม่มีกำลังใจในการทำอะไร

5. ชื่นชมกับความ พย าย ามของลูกๆ ตัวเอง

เ พ ร า ะไม่ว่าลูกจะ แพ้หรือชนะ พอเราโตมากขึ้น เราอาจจะพบว่า ระหว่างการเดินทางนั้น มีค่ามากกว่าจุดห ม า ย พอลูกตั้งเป้าห ม า ย เพื่อที่จะชนะในการทำอะไรสักอ ย่ าง แต่ต้องสะดุดล้มไปถึงเส้นชัย เมื่อเป็นเช่นนั้น ให้เราให้กำลังใกับลูกนั้น อย่ าทำให้ ลูกรู้สึกอาย เมื่อเขากำลังพย าย าม แล้วลูกจะเรียนรู้ว่าความพย าย าม ช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อย่ างมากเลยล่ะ

6. ให้ลูกแสดงพฤติ กร ร มต ามวัยของตัวเอง

เ พ ร า ะเราไม่ควรมีความ คาดหวังให้ลูก แสดงพฤติกร รมเหมือนผู้ใหญ่หรอ กนะ เ พ ร า ะถ้าลูกรู้สึกว่า ต้องแสดงพฤติก ร รมอะไรก็ต ามที่เหมาะสม จะทำให้เห็นถึงมาตรฐาน ที่เป็นไปไม่ได้ และจะไปลดความพย าย าม ที่ลูกทำอยู่และการตั้งมาตรฐาน ที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้ สิ่งเหล่านี้มันจะลดความเชื่อมั่นลูกลง

7. ชมเชย ในความกล้า เมื่อลูกทำสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็น การเข้าทีมบ าสหรือ การลองเล่น โรลเลอร์สเก็ต พ่อแม่ก็ต้องชมและให้กำลังใจเขา ในการทำสิ่งใหม่ๆ ก็คือโดยพูดคำชมง่ายๆ อ ย่ างเก่งมาก ที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ความกล้าหาญของเขา มัน มาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิมไงล่ะ

8. ให้ลูกลอง สิ่งอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทาย

เ พ ร า ะมันจะแสดงให้ลูกเห็นเป้าห ม า ย ที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ ของตัวเอง ทั้งนี้ก็เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ของเป้าห ม า ยใหญ่ๆ อ ย่ างการ ขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็ก มันจะสร้างความมั่นใจในตัวลูกเพิ่มขึ้น ได้จากความรับผิ ดชอบต ามวัยของเขา

9. หลี กเลี่ ย งการซิกแซก

ก็เช่นว่ามีข้ อยกเว้น ให้ลูกเสมอๆ แบบนี้มันจะทำให้ลูกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

10.กระตุ้ นความอย ากรู้อย ากเห็น

เ พ ร า ะการตั้งคำถาม ที่ไม่จบไม่สิ้นนั้น มันอาจทำให้ลูกเหนื่อย และเบื่ อหน่ าย แต่ความจริงนั้น ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เ พ ร า ะพ่อแม่ควรตั้งคำถาม เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนาการของเด็ ก เพื่อที่ลูกจะได้เรียนรู้ว่า มีหล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ าง ที่เรามองไม่เห็นอีกมากมาย ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ และเหล่านี้แหละ มันจะกร ะตุ้ น ให้ลูกๆ มีความอย ากรู้อย ากเห็น จะเรียนรู้ได้เร็ว และดีกว่าเด็ กที่พ่อแม่หาคำตอบให้ตลอ ด

11. ทำความล้ มเ ห ล วให้เป็น ฐานการเรียนรู้

เรียนรู้จากข้ อผิ ดพลาด เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้ เมื่อพ่อแม่ทำข้ อผิ ดพลาดเป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไป ฉะนั้นแล้ว อย่ าปกป้องลูกมากไป จงยอมให้ลูกล้ มบ้ าง เ พ ร า ะบางครั้ง มันทำให้ ช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจได้ และมีการวางแผนที่ดีขึ้น ในครั้งต่อไปได้ และคุณพ่อคุณแม่นั้น ควรเปิดโอกาสให้ลูก เรียนรู้จากข้ อผิ ดพลาดของตัวเองด้วย

12. สอนลูกว่า ถ้าจะทำให้สำเร็จ ต้องรู้อะไร

พ่อแม่เป็นฮีโร่ในใจของเด็ กๆ จนกระทั่ง ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ฉะนั้น จงใช้โอกาสนั้น สอนลูกให้รู้จักวิ ธีการคิด วิ ธีการแสดงและการพูดที่ดีให้เขาเห็น

13. พ่อแม่ควร ช่วยเหลือและสนุบสนุน

แต่ว่าต้องไม่มากไป เ พ ร า ะการให้ความช่วยเหลือ ที่มากไป มันจะลดความสามารถ ในการพึ่งพาตัวเองของลูก และควรให้ลูกช่วย เหลือตัวเองก่อน จะได้สร้างความมั่นใจแก่ลูกมากขึ้นไง

14. ให้กำลังใจลูก หากลูกเผชิญความทุ ก ข์

เ พ ร า ะในชีวิตนั้น มันไม่มีความยุติธรรม และไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไปนะ ซึ่งลูกต้องเรียนรู้ เมื่อเราเผชิญกับความย ากลำบาก พ่อแม่ควรทำให้เห็นว่า หากเราทนต่อความย ากลำย ากได้ สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยสร้างให้เราปรับตัว รู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ให้เขารู้ว่ากว่าจะได้อะไรมา มันลำบากแค่ไหน

15. ฉลองความตื่นเต้น สำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ

เด็ กๆ มองดู และเรียนรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกยังไงต่อสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเขา หากเราตื่นเต้น กับวิ ธีการว่ายน้ำ การพูดภาษาใหม่ๆ เด็ กๆ ก็จะรู้สึก ตื่นเต้นด้วย เ พ ร า ะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ย าก และถ้าทำให้ประสบความสำเร็จได้ มันจะช่วยสร้างความมั่นใจ เพิ่มมากขึ้นได้

16. อย่ าบอ กลูก เมื่อเรามีความกังวลใจ กับลูก

เ พ ร า ะพ่อแม่ที่กังวลใจเกินไป ก็มักแปลความห ม า ยได้ว่า ไม่เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆ เ พ ร า ะการแสดงความมั่นใจออ กไป มันจะส่งผลต่อความมั่นใจของเด็ กด้วยนะ

17. เป็นผู้ปกครอง แบบที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ก็ไม่ควร บังคับ ไม่ควรเข้ มงวดจนเกินไป ถ้าเราเข็มงวด กับเขามาก มันจะทำให้ลูกไม่มีความมั่นใจ ทั้งมันจะไปลดความเชื่อมั่นลง แต่การสร้างลูกให้มีความเขื่อมั่น มันจะทำให้ลูกเป็นคนสร้างสรรค์ เขาจะกล้าพูดคำว่า ไม่ได้ ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อ ย่ างเช่นกล้าปฏิเสธ ต่อผู้ที่มาหยิบยื่น สิ่ง ไม่ดีให้ ฉะนั้น พ่อแม่ต้องยอมให้ลูกๆ รู้จักลอง ผิ ดลองถูก เ พ ร า ะมันจะสร้างลูก ให้เป็นคนดี คนเก่งในอนาคต

ที่มา mg r o nl i n e  san-sabai